همزمان با برداشت  گندم در شهرستان خوسف،جشن شکرگزاری این محصول و توسعه فرهنگ زکات با حضور مسئولین در جمع کشاورزان روستای فیض آباد بخش ماژان خوسف برگزار شد.