همزمان با دومین روز از هفته جهاد کشاورزی کارگاه آموزشی پیوند عناب در روستای سیوجان با حضور جمعی از باغداران این شهرستان برگزار شد.در این کارگاه باغداران پیوند زدن را به صورت عملی آموزش دیدند.در ادامه بر مباحث تغذیه ،هرس و نحوه صحیح کوددهی درختان تاکید شد.