باسمه تعالی

ریاست محترم سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی جناب آقای مهندس ولی پور به همراه معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جناب آقای مهندس عصمتی پور

از مزارع کلزا شهرستان خوسف و مزرعه مقایسه ارقام مختلف کلزا و همچنین مزارع مقایسه ارقام مختلف گندم و جو در بخش جلگه ماژان بازدید نمودند.در این بازدید ریاست محترم سازمان

ضمن ابراز خرسندی از وضعیت مزارع کلزا ، تاًکید نمودند که،با توجه به نیاز کشور به تاًمین روغن خوراکی سالم ،می بایست تمام تلاش کارشناسان و مشارکت کشاورزان

را در راستای توسعه کشت دانه های روغنی به کار گرفت ،تاضمن رسیدن  به خود کفائیدر بحث تاًمین روغن خوراکی سالم مورد نیاز کشور .

بتوانیم از مزایای اقتصادی کشت کلزا و سایر دانه های روغنی جامعه کشاورزان را بهره مند کنیم.