دید در معرض تهدید دل و دینش را

رفت با مرگ خود احیا کند آیینش را

رفت و حتی کسی نیاورد به شهر

چفیه..و قهقمه اش

کوله  و پوتینش را