اجرای طرح هویت دار کردن شتردر سطح شهرستان 

شهرستان خوسف با بیش از 14000نفر شتر سومین شهرستان در اسنان از لحاظ آمار شتر می باشد.

با اجرای طرح هویت دار نمودن در سال جاری در مرحله اول حدود 1250نفر شتر در سطح شهرستان ثبت مشخصات می شوند.

از مزیت های این طرح می توان به صدور شناسنامه و ثبت اطلاعات شناسنامه حیوان در بانک اطلاعات مشترک ،کنترل دام قاچاق

و هماهنگی لازم بین دستگاههای ذی ربط از جمله دامپزشکی و نیروی انتظامی و تشکل های دامی دانست.

این پلاک ها دارای فن آوری RFlDمی باشند و اطلاعات ثبت شده قابلیت خوانده شدن توسط دستگاه ریدر را دارد که با اتمام

طرح کلیه اطلاعات شترها شهرستان به صورت بانک جامع در اختیار دستگاهای مربوطه به صورت مشترک قرار می گیرد.

تکمیل این طرح با حمایت مسئولان محترم در خصوص تامین اعتبار لازم برای طرح :می توان نقش بسزایی در کنترل قاچاق شتر و بیماریهای دامی خواهد داشت