باغداران عزیز با توجه به مساعد شدن شرایط آب و هوایی جهت حضورآفت پسیل پسته در باغات برای جلوگیری از خسارت این آفت و به حداقل رساندن هزینه های مبارزه بایستی اقدامات زیر را در باغات خود مدنظر قرار دهید: 1 -اقدامات فروردین ماه: استفاده از تله های چسبی زرد رنگ در این زمان برای کاهش جمعیت پسیل مفید است. ولی ادامه تله گذاری، بعد از دهه اول فروردین، بایستی با در نظر گرفتن جمعیت زنبورهای پارازیتویید باشد. در صورت باال بودن جمعیت زنبورهای پارازیتویید، استفاده از تله های زرد رنگ در این زمان، صرفاً باید برای پیش آگاهی جمعیت آفت و تکیه بر رهگیری آفت باشد . در اغلب موارد در اوایل فصل بهار و به خصوص فروردین ماه، نیازی به سمپاشی علیه پسیل نیست. ولی در شرایط خاص و وجود نرم 01 عدد پوره آفت، می توان از صابون های حشره کش تصویب شده و یا از سموم دارای خطر کم برای دشمنان طبیعی استفاده کرد. 2 -اقدامات اردیبهشت ماه: در اردیبهشت ماه هم باید سعی شود از سموم کمتر استفاده شود. ولی در صورتی که مبارزه شیمیایی ضرورت داشت مانند فروردین ماه عمل شود. در صورتی که حشرات کامل پسیل در باغ فعالیت زیادی نداشته باشند می توان تله های زرد را جمع آوری نمود. 3 -اقدامات خرداد ماه: توجه و بررسی مداوم جمعیت آفت، به خصوص در باغات دارای ارقام حساس ضروری است تا در صورت لزوم، مبارزه با آفت به موقع انجام شود. الزم است برای مبارزه شیمیایی با پسیل آمادگی وجود داشته باشد تا در صورتی که جمعیت آفت به باالی پنج پوره روی هر برگچه رسید، مبارزه شیمیایی انجام شود. درصورت نیاز به سمپاشی توصیه می شود درفصل بهار ازسموم کم خطر بر روی دشمنان طبیعی مانند پالیزین به نسبت2 درهزاریا کنسالت به نسبت 0.1 درهزار، یا انویدور به نسبت0.1 درهزار یا کاسکیدبه نسبت 0.1 درهزار استفاده شود.