مانور سراسری جهادی مقابله با آفت کش های تقلبی و غیر مجاز در سطح شهرستان خوسف