به منظور توانمندسازی و ارتقاء سطح مهارت و مشارکت زنان روستایی در برنامه های هدفمند و پروژه های اشتغالزایی حوزه کشاورزی، گردهمایی ارکان صندوق های اعتبارات خرد زنان روستایی شهرستان خوسف در روز سه شنبه مورخ 04/02/1400 ساعت 9 صبح در محل سالن اجتماعات مدیریت جهادکشاورزی شهرستان برگزار گردید.

در این جلسه، جناب آقای مهندس رضوی؛ مدیر محترم جهادکشاورزی شهرستان ضمن اشاره به توانمندی های زنان روستایی و نقش فعال و تاثیرگذار آنان در روستاها، بر تاثیرآموزش در حوزه زنان روستایی نیز تاکید نمودند و بیان داشتند آموزش زنان روستایی می تواند زمینه مناسبی برای انتقال سریعتر و آگاهانه تر مطالب و تجربیات باشد.

لذا تشکیل صندوق های اعتبارات خرد می تواند به فعالیت های مشارکتی و برنامه گروهی در روستاها کمک کند و بستر خوبی برای ارتقاء سطح مهارت افراد در زمینه های گوناگون باشد.

در ادامه جلسه خانم سلطانی؛ مسئول ترویج شهرستان ضمن ارائه گزارشی از اهم فعالیت های آموزشی و ترویجی انجام شده  در حوزه زنان روستایی، به تعامل، نقش مشارکت و ارتباط خوب و سازنده در صندوق های اعتبارات خرد اشاره نمود.

ادامه گردهمایی توسط مسئول ترویج شهرستان به صورت کارگاهی و با استفاده از تکنیک های تسهیلگری و مشارکت اعضای هیئت مدیره صندوق های اعتبارات خرد برگزار شد.