کشاورزان عزیز
با توجه به اطلاعات حاصل از تله های فرمونی نصب شده در باغات پسته شهرستان جهت ردیابی و تعیین زمان دقیق سمپاشی علیه پروانه چوبخوار پسته، از ۲۰تا 25فروردین مناسبترین زمان سمپاشی برای این آفت می باشد.
سموم مناسب؛
لوفوکس ۱.۵ در هزار
لاروین ۱.۵ در هزار
مچ ۱.۵ در هزار