امروز صورت بپذیرفت ۱۳۹۹.۱۱.۱۵ جلسه تعیین قیمت فروش هر کیسه ۵۰ کیلویی  کود اوره خریداری شده از اتحادیه مرکزی تعاون روستایی با بررسی مدارک مثبته ارایه شده توسط شرکت تعاونی تولید مالک اشتر با حضور کمیته  شهرستانی شامل نمایندگانی از فرمانداری. اداره صمت و تعاون روستایی و جهاد کشاورزی  صبح امروز در سالن جلسات مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان خوسف  تشکیل و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.