در صورت مشاهده دسته های ملخ در منطقه خود،مراتب را به جهادکشاورزی شهرستان خوسف یا مرکز جهاد کشاورزی در شهر ماژان اطلاع دهید


روابط عمومی شهرستان خوسف