مدیر جهاد کشاورزی در گفتگو با خبرنگاران و روابط عمومی شهرستان با بیان اینکه در شهرستان خوسف در سال گذشته بیش از دو هکتارر سطح زیر کشت سورگوم دانه ای بوده است افزود: این محصول مناسب برای اقلیم های خشک همچون شهرستان خوسف می باشد
رضوی خاطر نشان ساخت: مصرف آب سورگوم دانه ای 50 درصد کمتر از ذرت دانه ای می باشد و تحمل خشکی این گیاه بالاست.
وی اظهار داشت: این محصول به دلیل شباهت های ترکیبات ذرت دانه ای و داشتن ترکیبات غنی میتواند به عنوان جیره غذایی طویر تخم گذار استفاده شود.
رضوی ادامه داد:سورگوم دانه ای تحت شرایط گرم و خشک دارای راندمان فوتسنتزی بالایی است که به همین دلیل سازگاری و عملکرد بالایی در سطح دارد.
مدیر جهاد کشاورزی خوسف گفت: سورگوم از خانواده غلات می باشد و دارای و رتبه پنجم مصرف انسانی بعد از گندم ،برنح ، ذرت و جو است و بیش از 40 درصد تولید این گیاه در دنیا به مصرف انسان می رسد.
وی اظهار داشت: سورگوم دانه ای گیاه بومی آفریقا می باشد و به دلیل تحمل بسیار زیاد کم آبی به شتر گیاهان معروف شده است و در شرایط فعلی که تامین نهاده های دامی واحدهای طیور تخم گذار به دلیل وابستگی به واردات با هزنیه های بیشتری انجام می شود میتوان جایگزین مناسبی برای آنها باشد.