سنک عناب:

سنک عناب حشره بسیار کوچکی است به طول 1ونیم تا2میلیمتر، به رنگ قهوه ای روشن, که با مکیدن شیره گیاهی جوانه های در حال بازشدن، و برگ ها باعث ضعف عمومی درخت و کاهش عملکرد و افزایش میزان چروکیدگی میوه و زردی وریزش برگ وخزان زودهنگام درخت می گردد.

چرخه زندگی افت:
این آفت زمستان را به شکل حشره کامل در زیربقایای گیاهی پای درخت ولای ترکهای پوست وشکاف تنه درختان می گذراند . در فروردین ماه به جوانه های در حال باز شدن حمله کرده و با مکیدن شیره گیاهی جوانه های در حال باز شدن، باعث توقف رشد آن می گردند.
این حشره از زمان سبز شدن درختان عناب تا زمان خزان آن روی درختان حضور داشته و با مکیدن شیره گیاهی برگ باعث ایجاد لکه های زرد رنگ روی برگ می گردد,بیشتردرزیربرگ نقاط سیاه رنگی که فضولات آفت است مشاهده می شود.
این آفت میتواند باعث ضعف درخت و خزان زودهنگام درختان گردد. ومعمولا درشرایط دمای بالا ورطوبت پایین ویا درختان ضعیف ودارای تنش ابی, جمعیت این افت میتواندسریعا به حالت طغیانی دربیاید.
روشهای مبارزه: تغذیه خوب درختان با کودهای پتاسه به صورت چالکود باعث مقاومت درخت دربرابراین افت میشود.
روغن پاشی زمستانه باروغن ولک جهت ازبین بردن حشرات زمستانگذران توصیه میشود.
درصورت بالابودن جمعیت افت درزمان سبز شدن جوانه هایا پس ازان توصیه به سمپاشی علیه افت میشود.
باتوجه به بالارفتن جمعیت افت درزمان نزدیک برداشت محصول وباتوجه به دوره کارنس سموم وخطرسمیت محصول, دراین زمان توصیه به سمپاشی نمیشود ولی بلافاصله پس ازبرداشت بایدسریعاسمپاشی باسموم سیستمیک توصیه شده توسط کارشناسان حفظ نباتات وکلنیک گیاهپزشکی شهرستان صورت گیرد.