به اطلاع باغداران محترم و عنابکاران  شهرستان خوسف میرساند دربازدیدهای اخیرباغات عناب زردی وریزش برگ ناشی ازطغیان سنک عناب مشاهده شده که با افزایش دما طی ده روز گذشته, (رسیدن حداکثردمابه بالای 40 درجه)وتفاوت دمای بالای شب وروز وتف بادهای هفته اخیر گسترش یافته, باتوجه به اینکه افت سنک خشکی دوست میباشد ودردمای بالاوخشکی هواسریعارشدکرده وتکثیرمیشود, دراغلب درختان عناب شهرستان وبیشتردرختان ضعیف ودارای تنش ابی, افت سنک به صورت طغیانی درامده وباعث زردی برگ وریزش برگها شده است. باعنایت به اینکه فصل برداشت محصول میباشد دردرختان بارده توصیه به سمپاشی نمیشود اماپس ازبرداشت محصول بلافاصله باید علیه این افت باسموم سیستمیک طبق توصیه کارشناسان جهادکشاورزی ویا کلنیک گیاهپزشکی شهرستان, سمپاشی انجام شود.